Zoek je een plek in Amsterdam West om even op adem te komen?
Kom dan langs in deze tempel van rust in Bos en Lommer.

Heb je behoefte aan…

⚛ Ontspanning en aandacht voor jezelf?

⚛ Meer contact met jezelf, je voelen?

⚛ Ondersteuning in moeilijke situaties?

Weet je dan welkom!

 

Bloom Into Bliss…

Blossom Body wellness heeft als holistische uitgang de eenheid van lichaam, geest en ziel.
Met behulp van een persoonlijk op jou afgestemde smeltkroes van massage technieken, Healing en zacht lichaamswerk
kom je in een diepe ontspanning en worden chronische spanningen in je systeem uitgenodigd tot smelten.
Hierdoor gaat je vitale levensenergie weer stromen. Kun jij openbloeien en je authentieke zelf weer omarmen ♡

 

Gebruikte technieken:

 

 

* Wat is Cranio Sacraal?
Craniosacraal betekent dat de schedel en het heiligbeen samen een eenheid vormen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel). Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof.  Ook in de rest van ons lichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. De behandeling richt zich op ’t zelfherstellend vermogen van de body-mind en nodigt de beweeglijkheid van het craniosacraal systeem en alle andere hieraan verbonden weefsels uit tot optimaliseren. Met zachte behandeltechnieken wordt het weefsel bewogen om zo meer ontspanning te krijgen waardoor de functie kan verbeteren. Naast lichamelijke beperkingen, richt craniosacraal therapie zich ook op psycho-emotionele klachten.

 

**Wat zijn Acces Bars®?
Access Bars® is een set van 32 punten op het hoofd, die bij zachte aanraking, een positieve verandering in de hersenen geeft en de gevolgen van spanning en stress door emoties, gevoelens en gedachten, vermindert. Recent wetenschappelijk onderzoek door dr. Terrie Hoop naar het effect van Access Bars bij mensen met angsten en depressies, heeft aangetoond dat een sessie met Access Bars de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft verbetert en dat de resultaten bij deelnemers met angsten en depressies zeer hoog scoorden.

Een sessie met Access Bars kan helpen voor en bij:
Mentale helderheid
Verbeterde motivatie
Significante toename van plezier in het leven
Diepere ontspanning
Slaapproblemen
Angsten en depressies
Stress
Migraines
OCD
Enz.

 

Wil je meer informatie of  een afspraak maken? Contact me

Liefs en Namasté,
Gabriëlle

 

 

Do you feel you need to catch your breath? Come and visit me in this temple of tranquility to nourish and heal yourself. Right here in Bos en Lommer.

Do you need…

Relaxation and balance?

Deeper connection with what and who you are?

Support in difficult situations?

Know yourself welcome!

 

BLOOM INTO BLISS …
Blossom Body wellness is a holistic melting pot of massage techniques, Healing and soft bodywork in tune with whatever your body-mind system needs to unwind and heal on deep layers.
Allow yourself to sinck into a deep relaxation where chronic tensions in your body are invited to melt. Your vital life energy will flow and you’ll flower into your unique YOU ♡

 

Used techniques:

 

* What is Cranio Sacral?
Craniosacral revers to the concept that the skull and the sacrum with brain and spinal fluids form a unity together with the brain and spinal meninges (connective tissue). In the rest of our body there is also connective tissue everywhere, which connects everything like an elastic web. Craniosacral recognizes the self-healing ability of the body-mind and invites the body system  to optimize with soft subtle touch. The tissues move in order to get more relaxation so that function can improve. A new balance is found. Craniosacral therapy focuses both on psycho-emotional and physical complaints.

 

** What are Acces Bars®?
Access Bars® is a set of 32 points on the head, which when gently touched, gives a positive change in the brain and reduces the effects of tension and stress by emotions, feelings and thoughts. Recent scientific research by Dr Terrie Hoop into the effect of Access Bars on people with anxiety and depression has shown that a session with Access Bars improves the collaboration between the left and right hemisphere and that the results in participants with fears and depressions are very scored high.

A session with Access Bars can help for and with:
Mental clarity
Improved motivation
Significant increase in pleasure in life
Deeper relaxation
Sleep problems
Fears and depressions
Stress
Migraines
OCD

 

Do you want more information or make an appointment? Contact me

Love and Namasté,
Gabriëlle

.

floral-decor
BD massage therapie
floral-decor
[NL] [O] [EN]